Posts in Category: Newyddion

Cynllun Llesiant Drafft: Dweud eich dweud!

Mae Cynllun Llesiant drafft ar gyfer rhanbarth Cwm Taf Morgannwg wedi ei ysgrifennu ac rydyn ni eisiau eich barn! Mae dros 450,000 o bobl yn byw yn ardal Cwm Taf Morgannwg. Mae lles yn ymwneud ag ansawdd bywyd, a sut mae hynny'n gysylltiedig â'r... read more
 

Adroddiad Blynyddol VAWDASV 2021-22

Mae’n bleser gan Bartneriaeth Strateol a Chomisiynu Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg gyflwyno Adroddiad Blynyddol 2021 – 22 ar gyfer y Strategaeth Trais yn Erbyn Manywod Cam-drin Domestig, Trais Rhywiol. Dyma’r pedwerydd adroddiad blynyddol a ddarperir ... read more
 

Rhaglen y Goedwig Genedlaethol

Ym mis Rhagfyr y llynedd, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Lee Waters y byddai pob cartref yng Nghymru yn gallu casglu coeden ar gyfer eu gardd neu gael coeden wedi'i phlannu ar eu rhan. Rydym yn gweithio gyda'r Woodland Trust i wneud hyn. Lansiwyd... read more
 

Natur a Ni

Pa ddyfodol ydyn ni eisiau ar gyfer ein hamgylchedd naturiol?

Dysgwch fwy am sut y gallwch chi gymryd rhan yma

Asesiad Llesiant Cwm Taf Morgannwg

Treulion ni amser yn hydref 2021 yn ceisio deall ein cymunedau, cael sgyrsiau ac edrych ar wybodaeth am fywyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a RhCT. Mae'r holl waith hwn wedi'i ddwyn ynghyd i'n hasesiad llesiant drafft, a thaflenni... read more
 

Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Rhondda Cynon Taf

Mae'n bosibl eich bod yn gwybod bod Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi dechrau paratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) diwygiedig ym mis Medi 2020. Mae cryn dipyn o waith wedi’i wneud ar baratoi’r CDLl diwygiedig ers hynny, a hyn drwy gydol pandemig... read more
 

Ymgynghoriad Gweithredu dros Natur

'Gweithredu dros Natur' yw'r cynllun gweithredu adfer byd natur newydd ar gyfer Rhondda Cynon Taf. Mae modd gweld y drafft ar gyfer ymgynghoriad hyd at 11 Mawrth 2022 https://rctlnp.wixsite.com/rct-actionfornature a hoffem ni glywed eich barn... read more
 

Lles yn Cwm Taf Morgannwg

Eich meddyliau am fywyd yn RhCT, Merthyr a Phen-y-bont ar Ogwr
Beth mae llesiant yn eich ardal yn ei olygu i chi? Mae llesiant yn ymwneud ag ansawdd bywyd, a sut mae hynny'n gysylltiedig â'r amgylchedd, yr economi, y gwasanaethau rydyn ni eu hangen a'r diwylliant rydyn ni’n ei rannu. Ond mae'n wahanol... read more
 

Cerdded a beicio yn Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Dweud eich dweud
Yn gynharach yn 2021, gofynnon ni ichi am eich barn ynghylch sut i wella llwybrau beicio a cherdded yn Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Roedd y cyfnod hwnnw o drafod yn llwyddiannus iawn gyda thros 1000 o bobl yn cymryd rhan. Rydyn ni wedi... read more
 

Eisteddfod y Rhondda 2021

Dyma neges gyffrous iawn i gyhoeddi Eisteddfod Y Rhondda 2021. Mae manylion yr Eisteddfod i’w gweld ar ein gwefan www.eisteddfodyrhondda.cymru Gellir cysylltu â’r Eisteddfod dros e-bost: EisteddfodYRhondda@gmail.com neu dros y cyfryngau... read more