Adborth o gyfarfod 11 Rhagfyr

Ardaloedd ar gyfer Cynlluniau Arfaethedig 
Parc y Darren (Prif faes ffocws) 
Ystyried datblygu dôl blodau gwyllt ac ardal bicnic
 
Hwb Cymuned Glynrhedynog (Ysgol Fabanod North Road yn gynt) ar ôl iddo agor
 
Ystad Ddiwydiannol Crib-y-ddôl 
Ardal Gerddi Cymunedol 
 
Rhoi planwyr i leoliadau cymunedol yn ardal y parth
Angen penderfynu pa leoliadau a sut byddan nhw'n cael eu cynnal? 
 
Ardal Park Greenwood (cae rygbi) 
 
Mannau awyr agored Blaenllechau 
 
Dwy ardal goffa yng Nglynrhedynog 
Yr ardaloedd cyfagos a'r man ymgynnull
 
Yr ardal goffa ger Parc Albany
 
Achlysur sy'n cael ei gynnal dros wythnos ac sy'n cynnwys sesiynau ar sgiliau garddio a sesiynau addysgu arferol er mwyn meithrin diddordeb yn y cynllun a chynnig cyfleoedd i aelodau'r gymuned er mwyn iddyn nhw ddysgu sut i greu gwestai chwilod a bocsys ystlumod, sut i wehyddu a sgiliau perthnasol eraill.
 
Yr Offer a Chyfarpar sydd eu hangen – rhestr o ddymuniadau
Datblygu mapiau poced sy'n arddangos llwybrau cerdded a beicio lleol
Deunyddiau ar gyfer gwelyau wedi'u codi – trawstiau / planwyr
Rhoi planwyr i leoliadau lleol 
Uwch bridd
Compost
Amrywiaeth o hadau a hadau blodau gwyllt i ddatblygu dôl ym Mharc y Darren
Twnnel Polythen neu dŷ gwydr ar gyfer safle Crib-y-ddôl
Dillad gwrth-ddŵr / dillad uchaf / dillad ar gyfer garddio neu gerdded 
Cyllid i dalu ar gyfer tiwtoriaid er mwyn gwella sgiliau aelodau'r gymuned trwy greu gwestai i chwilod, planwyr, tai adar, cynlluniau gwehyddu.
Whilber x 2 
Menyg garddio ac offer
Llogi sgip neu ôl-gerbyd 
Pwyntiau i'w hystyried
Mae angen cadarnhau a yw'r grŵp garddio (Ystad Ddiwydiannol Crib-y-ddôl) eisiau unrhyw gymorth a chyfarpar gan sefydliad Cyfoeth Naturiol Cymru. Doedd dim un cynrychiolydd wedi dod i'r cyfarfod. 
Ble bydd yr offer a'r cyfarpar yn cael eu cadw? A fydd modd i bob grŵp gael mynediad i'r storfa yma? Oes angen i ni brynu storfeydd? Ble bydd modd cadw'r storfeydd yma?
Angen penderfynu ar fan dechrau o ran yr awgrymiadau uchod a beth sy'n hyfyw i'w gwneud yn y dyfodol agos, fel ein bod ni wedi sefydlu cynllun cyn y cyfnod cyllid nesaf. 
 
Manylion Cyswllt Defnyddiol
Richard Barrett – Cadwch Gymru'n Daclus 07824504821
Mae Martyn Broughton – Croeso i'n Coedwig wedi dweud y bydd modd iddo roi cymorth a chyngor os fydd angen 
Gareth Pernell – Cyngor RhCT – Bydd Hayley Manns yn anfon manylion